Συστήματα για την Επεξεργασία Νερού

Τα προσφερόμενα συστήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο, το οποίο αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων κατά τη λειτουργία τους. Τα προσφερόμενα συστήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σε πλήρη συμφωνία με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας του παραγόμενου νερού.