Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Έργο στην Θεσσαλονίκη