ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΝΤΟ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ (ΙΧ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΝΤΟΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ (ΙΧ)

Αποσκληρυντές ογκομετρικοί ή και χρονικοί, απλής ή και διπλής στήλης πλήρως αυτοματοποιημένοι.

DSC_1095.JPG
DSC_0436.JPG

Απιονιστές αυτόνομοι (π.χ. για επεξεργασία συμπυκνωμάτων - condensate polishing) ή σε συνδυασμό με μονάδες Αντιστρόφου Οσμώσεως για παραγωγή υπερκάθαρου νερού.

Συστήματα απομάκρυνσης νιτρικών, βορίου, βαρέων μετάλλων, κ.λ.π.

DSC_0355.JPG