Εξοπλισμός για

την επεξεργασία

υγρών αποβλήτων

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και εγκαθίσταται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη των συστημάτων κατά την λειτουργία τους.
Τα προσφερόμενα συστήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και σε πλήρη συμφωνία με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας του παραγόμενου νερού.

water-6122257_1920.jpg